Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 241 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
237/QĐ-STC 26-08-2022 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
2605 /STC-QLNS 26-08-2022 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025 7-lượt Xem
1693/QĐ-BTC 22-08-2022 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 0-lượt Xem
15/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 20-lượt Xem
170/QĐ-STC 29-06-2022 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số 10-lượt Xem
1896/STC-QLNS 23-06-2022 Công văn số 1896/STC-QLNS ngày 23/6/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
171/QĐ-STC 22-06-2022 Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 6-lượt Xem
169/QĐ-STC 22-06-2022 Quyết định phân công công chức chuyên trách về kinh tế số 4-lượt Xem
08/2022/QH15 16-06-2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm 0-lượt Xem
2865/UBND-KT 30-05-2022 Công văn Số 2865/UBND-KT ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính và kết quả xếp loại năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
1534/STC-QLNS 27-05-2022 Công văn số 1534/STC-QLNS ngày 27/05/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1512/STC-TCĐT-DN 26-05-2022 Công văn số 1512/STC-TCĐT-DN ngày 26/5/2022 của Sở Tài chính về việc chi trả thù lao cho Kiểm soát viên năm 2021
1421/KH-STC 20-05-2022 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2022 0-lượt Xem
1421/KH-STC 20-05-2022 Kế hoạch số 1421/KH-STC ngày 20/5/2022 của Sở Tài chính về việc Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2022 3-lượt Xem
17-KH/ĐU 06-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2021của Tỉnh ủy Tiền Giang về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 1-lượt Xem
1002/STC-QLNS 18-04-2022 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
777/STC-VP 25-03-2022 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 12-lượt
723/STC-VP 22-03-2022 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
664/STC-QLNS 16-03-2022 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
18/2022/TT-BTC 15-03-2022 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán 3-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025
 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số

Thông báo mới Thông báo mới

Tất cả videos

Liên kết Liên kết