Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 251 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
28/QĐ-STC 15-02-2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
351/STC-QLNS 15-02-2023 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
88/STC-QLNS 11-01-2023 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
73/2022/TT-BTC 15-12-2022 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 0-lượt Xem
3694/STC-TCĐT-DN 24-11-2022 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
3435/STC-QLGCS 07-11-2022 Công văn số 3435/STC-QLGCS ngày 07/11/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
3173/STC-VP 14-10-2022 Công văn số 3173/STC-VP ngày 14/10/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
3036/STC-QLNS 05-10-2022 Công văn số 3036/STC-QLNS ngày 05/10/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
57/2022/TT-BTC 16-09-2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp 6-lượt Xem
237/QĐ-STC 26-08-2022 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
2605 /STC-QLNS 26-08-2022 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025 20-lượt Xem
1693/QĐ-BTC 22-08-2022 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 1-lượt Xem
15/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 33-lượt Xem
170/QĐ-STC 29-06-2022 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số 14-lượt Xem
43/2022/NĐ-CP 24-06-2022 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 0-lượt Xem
1896/STC-QLNS 23-06-2022 Công văn số 1896/STC-QLNS ngày 23/6/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
171/QĐ-STC 22-06-2022 Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 6-lượt Xem
169/QĐ-STC 22-06-2022 Quyết định phân công công chức chuyên trách về kinh tế số 6-lượt Xem
08/2022/QH15 16-06-2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm 0-lượt Xem
2865/UBND-KT 30-05-2022 Công văn Số 2865/UBND-KT ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính và kết quả xếp loại năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính

Thông báo mới Thông báo mới

Tất cả videos

Liên kết Liên kết