Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Phản hồi Phản hồi

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi:       Theo Khoản 6, Điều 44 Nghị định 163/2016/NĐ-CP thì cơ quan tài chính cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo thu, chi quyết toán ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện để gửi Ban kinh tế - xã hội huyện để thẩm tra, đồng gửi Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết toán ngân sách để cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn.

    Như vậy, theo quy định thì có phải chờ Ban kinh tế - xã hội có ý kiến thẩm tra phản hồi bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân huyện thì mới gửi Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến  hay vừa gởi Ban kinh tế - xã hội vừa gởi Thường trực Hội đồng nhân dân. Khoản 6, điều 44 cũng quy định: chậm nhất 5 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn, Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo quyết toán về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. Như vậy chỉ cần gửi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện như các năm qua hay phải làm báo cáo riêng.

Trả lời:           Đối với kiến nghị hướng dẫn về báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện:

          Tại khoản điểm b, Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi và giao dự toán, gửi và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm có nêu: “Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 5 năm sau”.

          Và tại Khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nêu: “Sau khi có ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp mình.

          Từ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi Sở Tài chính; khi có ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách cấp mình.

          Vận dụng theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, sau khi Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán thay đổi so với báo cáo quyết toán, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi lại báo cáo quyết toán điều chỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính./.

Ngày gửi: 2017-01-11 03:47:39

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kế toán ngân sách kiêm kế toán bán trú từ nguồn thu phụ huynh của một trường mầm non tại Huyện Chợ Gạo thì có được hưởng thêm khoản phụ cấp nào không ngoài mức lương hệ số hàng tháng được lãnh. E chân thành cảm ơn

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Ánh Huệ, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, trong đó có quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước mà không có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với người làm kế toán kiêm nhiều công việc.

Do đó, việc kế toán ngân sách kiêm kế toán bán trú được hưởng thêm khoản phụ cấp khác ngoài mức lương hệ số hàng tháng được lãnh là không có cơ sở.

Tuy nhiên, trường hợp thời gian làm việc không đủ để kế toán làm các công việc được phân công kiêm nhiệm thì đơn vị có thể xem xét, thanh toán tiền phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ cho kế toán theo quy định.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp bà Nguyễn Ánh Huệ biết, thực hiện./.

Ngày gửi: 2022-04-08 08:17:21 Ngày trả lời: 2022-05-16 - Email:maugiao.trunghoa@gmail.com.vn

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Sở tài chính! Theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND có hướng dẫn mức chi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trong nước. Cho tôi hỏi hình thức thanh toán mức chi đào tạo theo điều 4: chi phí đi lại là thanh toán bằng giấy đi đường? và ký một lần khi bắt đầu học đến kết thúc quá trình học được k? hay ký theo từng học kỳ, từng đợt?; tiền ăn, tiền tài liệu thanh toán bằng danh sách ký nhận được k? Thời gian để hỗ trợ số tiền này là khi nào?

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Thị Cẩm Giang. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Phần II của Hướng dẫn số 309/HD-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nêu:

“a) Các khoản hỗ trợ quy định tại khoản 2, 4, 5 Điều 4 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND được cấp 1 lần cho cán bộ, công chức, viên chức khi có quyết định cử đi đào tạo của cấp có thẩm quyền. Chứng từ thanh toán là quyết định cử đi đào tạo của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào thời gian đào tạo ghi trên Quyết định cử đi đào tạo để thực hiện chính sách hỗ trợ. Trường hợp thời gian đào tạo có số tháng lẻ thì được làm tròn như sau: nếu thời gian đào tạo từ 01 đến 06 tháng thì được tính làm tròn là nửa năm, nếu thời gian đào tạo trên 06 tháng đến dưới 12 tháng thì được tính làm tròn là 01 năm”.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp đến bà Nguyễn Thị Cẩm Giang biết, thực hiện./.

Ngày gửi: 2022-03-28 08:49:32 Ngày trả lời: 2022-04-21 - Email:gn170138@gmail.com

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính Tôi tên là Nguyễn Văn Minh kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang, tôi có câu hỏi như sau: Theo Nghị quyết 12/2021/NQ NGÀY 17/9/2021 Của HĐND tỉnh TG quy định chính sách khuyến khich đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tỉnh TG khó tuyển dụng tôi có câu hỏi như sau: Câu hỏi 1: giáo viên mầm non hợp đồng lao động có được hưởng không . Nhờ các anh chị hướng dẩn

Trả lời: Theo câu hỏi của ông Nguyễn Văn Minh, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Việc xác định thời gian được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang. Do đó, đề nghị ông Nguyễn Văn Minh liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp ông Nguyễn Văn Minh biết, thực hiện./.

Ngày gửi: 2022-03-24 09:23:37 Ngày trả lời: 2022-04-04 - Email:nvminh1985xd1@gmail.com

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Các khoản phụ cấp , trợ cấp không tính thuế thu nhập các nhân có phụ cấp đặc thù ngành ngành nghề. Vậy trong các khoản : phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi dạy người khuyết tật, bồi dưỡng giáo viên dạy thực hành tiết thể dục có khoản nào không tính thu nhập chịu thuế không ? Kính xin Sở tài chính hướng dẫn

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Trần Thị Kim An, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Do việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập các nhân không thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Tài chính. Đề nghị bà Trần Thị Kim An liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp bà Trần Thị Kim An biết, thực hiện./.

Ngày gửi: 2022-01-08 07:47:07 Ngày trả lời: 2022-01-24

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 176026