Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2588/UBND-KTTC ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
 Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
 Công văn số 1086/STC-QLNS ngày 05/5/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
 Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
 Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thông báo mới Thông báo mới

Thanh tra tài chính đáp ứng với yêu cầu đổi mới

Cùng với những yêu cầu đổi mới, nhất là phù hợp với yêu cầu đổi mới trong quản lý tài chính. Trong những năm gần đây Thanh tra Chính phủ đã triển khai nhiều văn bản đổi mới về công tác thanh tra.

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2012. Các quy định đề cập trong Nghị định 82/2012/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra ngành Tài chính, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay. Nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, Thanh tra Tài chính Tiền Giang đã có những thay đổi, điều chỉnh thích hợp trong tổ chức bộ máy, công việc, nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra  đối với các lĩnh vực tài chính. Thanh tra tài chính đã xây dựng cho mình các chiến lược cụ thể cũng như đặt ra các tiêu chí cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là "Dân chủ, minh bạch và chấn chỉnh":

 - Dân chủ: Khi phát hiện vấn đề không bình thường, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo thống nhất, trước khi công bố kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

- Minh bạch: Thực hiện công tác thanh tra rõ ràng, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

- Chấn chỉnh: Thấy được tồn tại, yếu kém để kịp thời, sửa chữa nhằm ngăn chặn sự thất thoát tài sản.

Trong thực tế nhiều năm qua công tác thanh tra tài chinh, tôi thấy rằng, đa phần các đơn vị sau khi được thanh tra đều nắm vững tốt hơn về pháp luật trong quản lý tài chính. Nhiều đơn vị quản lý tiền và tài sản của Nhà nước chưa đúng quy định của pháp luật, nội bộ mất đoàn kết nhưng sau một cuộc thanh tra thì hầu hết các đơn vị này đều quản lý tốt, nội bộ đoàn kết và hiểu pháp luật đầy đủ hơn. Muốn đạt được như vậy thì kết luận thanh tra trước hết phải đúng pháp luật, thấu tình đạt lý và nghiêm cấm sự áp đặt của cơ quan thanh tra. Đặc biệt, các vi phạm nêu trong kết luận thanh tra thì đối tượng thanh tra phải "tâm phục khẩu phục" để không gây khiếu kiện phức tạp. Nếu hiểu không đúng về thanh tra định kỳ hàng năm và mục tiêu của cuộc thanh tra thì sẽ là rào cản gây khó khăn cho hoạt động của đơn vị và tạo ra các khiếu kiện phức tạp.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Tài chính đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài chính phát hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước, đồng thời kiến nghị với các đối tượng thanh tra kịp thời, chấn chỉnh những sai lệch của mình trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó hoàn thiện cơ chế quản lý về tài chính trên mọi mặt của đời sống xã hội. Thanh tra tài chính cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật xảy ra trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, qua đó giúp thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân và góp phần duy trì trật tự, kỷ cương xã hội. Thanh tra Tài chính nắm bắt kịp thời những diễn biến của tình hình kinh tế xã hội; Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ về quản lý tài chính - ngân sách của địa phương, để tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất. Muốn làm được những công việc trên Thanh tra Sở phải thực hiện tốt các công việc sau:

- Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Ứng dụng các kỹ năng, phương pháp tiên tiến về đánh giá, phân tích rủi ro trong quản lý; Chuẩn hóa các quy trình, quy chế, các kỹ năng nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, báo cáo.

- Đẩy mạnh và tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm hơn nữa với các tổ chức thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

          - Thực hiện phương châm phòng ngừa và ngăn chặn từ xa là chủ yếu, kết hợp công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý kế toán tài chính, giá cả.

          - Hoạt động thanh tra và đơn vị được thanh tra luôn có sự gắn bó, hợp tác, kết thúc thanh tra, kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra thường tiếp nhận và đánh giá cao tác dụng của công tác kiểm tra, thanh tra tài chính như: sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị.

- Phải xây dựng một đội ngũ thanh tra tài chính thật sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ Thanh tra Tài chính phải thực sự là người có năng lực, có đạo đức trong sáng, có kỹ năng nghiệp vụ giỏi và có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

          - Thời gian kiểm tra, thanh tra được rút  ngắn trong vòng một tuần hoặc tối đa hai tuần phù hợp lượng cán bộ ít mà khả năng tổ chức kiểm tra, thanh tra được nhiều đơn vị đáp ứng nhu cầu phòng ngừa và ngăn chặn.

          - Kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở quán triệt thông suốt trong nội bộ, phân công cán bộ, dự kiến bố trí trưởng đoàn cho các cuộc thanh tra và giao nhiệm vụ cho trưởng đoàn. Trưởng đoàn thanh tra nghiên cứu xây dựng đề cương, xác định mục đích yêu cầu, nội dung cụ thể thông báo cho đối tượng thanh tra biết theo quy định của Luật Thanh tra, xây dựng quy chế hoạt động của đoàn thanh tra, các thành viên với lãnh đạo thanh tra theo đúng quy chế.

          - Quá trình thanh tra đi từ tổng hợp đến phân tích chi tiết, so sánh số liệu thực tế trên cơ sở các quy định chính sách, chế độ của nhà nước còn hiệu lực pháp luật.

          - Trưởng đoàn thanh tra phải nghiên cứu nắm vững các hoạt động của đơn vị gắn với đề cương của cuộc thanh tra, bố trí các thành viên của  đoàn thanh tra sao cho phù hợp năng lực của từng thành viên, phát huy được những kiến thức kinh nghiệm chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ là hết sức cần thiết.

- Kết thúc thanh tra: Phải tổng hợp, phân tích chứng cứ đối chiếu với các quy định của pháp luật để kết luận, sự việc một cách chính xác, trung thực, khách quan.

          - Kết luận thanh tra phải chính xác phù hợp với pháp luật có tính khả thi, người ra quyết định thanh tra phải trực tiếp tham gia cuộc họp khi trưởng đoàn thông qua dự thảo biên bản thanh tra, trực tiếp nghe đối tượng thanh tra trình bày quan điểm, liên quan đến nội dung biên bản thanh tra, sau đó yêu cầu đối tượng thanh tra phải có bản giải trình gửi cho đoàn thanh tra nghiên cứu xem xét, trước khi có kết luận chính thức đoàn thanh tra và lãnh đạo thanh tra trực tiếp báo cáo với Ban Giám đốc Sở, phân tích rõ nội dung và xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật.

          - Những vấn đề vượt thẩm quyền của ngành tài chính có liên quan đến các ngành chức năng đề nghị Giám đốc Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh tra Sở tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận xử lý của Lãnh đạo, sau đó còn tiếp tục kiểm tra sau thanh tra việc thực thi của đơn vị ./.


Tin liên quan
Báo cáo Công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XIV    31/07/2018
Báo cáo số 1298/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Báo cáo số 1300/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018    29/05/2018
Báo cáo số 1299/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Thanh tra tài chính đáp ứng với yêu cầu đổi mới    28/05/2018
Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang góp phần thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách tại địa phương    05/12/2017
Cải cách hành chính trong hoạt dộng Thanh tra tài chính    21/11/2017
Báo cáo tình hình tổ chức triển khai và thực hiện giám định tư pháp của cơ quan Sở Tài chính    11/09/2017
Báo cáo Tổng kết 06 năm thi hành luật Thanh tra    11/09/2017
Tất cả videos

Liên kết Liên kết