Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
 Kế hoạch số 175/STC-TCĐT-DN ngày 21/01/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông báo mới Thông báo mới

Lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, trong đó có hướng dẫn việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Để thực hiện việc lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định hiện hành, ngày 13/4/2018 Sở Tài chính có công văn số 863/STC-QLGCS hướng dẫn các đơn vị, địa phương như sau:

1. Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập:

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhanh chóng lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017 của chính phủ.

Do thẩm quyền phê duyệt đề án cho từng hoạt động là không giống nhau, cụ thể:

+ Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê: thẩm quyền phê duyệt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Hội đồng quản lý hay người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: thẩm quyền phê duyệt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Vì vậy, khi lập đề án cần lưu ý các nội dung sau:

- Nêu thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị;

- Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (nếu có);

- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của 03 năm liền trước năm xây dựng đề án;

- Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị chi tiết theo mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

2. Quy trình gửi đề án đơn vị sự nghiệp công lập đến cơ quan quản lý cấp trên.

2.1 Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh:

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đề án Sở Tài chính thẩm định.

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp tỉnh (Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) gửi đề án đến cơ quan quản lý cấp trên để có ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định.

2.2 Đối với cơ quan quản lý cấp huyện:

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị gửi đề án đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp huyện (Phòng, ban cấp huyện) gửi đề án đến cơ quan quản lý cấp trên (Phòng ban cấp huyện) để có ý kiến trước khi gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, gửi Sở Tài chính thẩm định.

3. Ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên đối với đề án của các đơn vị  đơn vị sự nghiệp công lập

Trên cơ sở đề án của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý cấp trên được nêu ở mục 2 xem xét, có ý kiến cụ thể như sau:

3.1 Sự cần thiết sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

Xác định tài sản công đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (Tài sản chưa sử dụng hết công suất, tài sản sử dụng  để liên doanh, liên kết đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

3.2 Khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

+ Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Đơn vị phải hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ, đơn đặt hàng do cơ quan, người có thẩm quyền giao, đặt hàng hoặc trúng thầu cung cấp dịch vụ công.

+ Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Sử dụng đúng công năng của tài sản khi được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bao gồm cả các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

+ Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;

+ Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản.

+ Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định;

+ Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính:

Sau khi Sở Tài chính có ý kiến thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành chỉnh sửa đề án theo góp ý của Sở Tài chính và được thực hiện như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở ngành tỉnh báo cơ quan quản lý cấp trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được quy định tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày  26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công".

Đính kèm: Công văn số 863/STC-QLGCS ngày 13/4/2018 của Sở Tài chính.

Tin liên quan
Triển khai Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính    05/06/2018
Báo cáo số 1298/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Báo cáo số 1300/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018    29/05/2018
Báo cáo số 1299/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Thông báo số 1197/TB-STC ngày 18/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang về tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển    22/05/2018
Thông báo thời gian đào tạo sử dụng chương trình QLNS 8.0 và hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017    15/05/2018
Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Sở Tài chính năm 2018    10/05/2018
Thông báo số 105/TB-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018    09/05/2018
Góp ý dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    24/04/2018
Lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh    18/04/2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết