Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thông tin thống kê Thông tin thống kê

Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017


Tin liên quan
Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017    17/01/2018
Biểu mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính    09/10/2017
Phụ lục Công văn số 23/LN-STC-KBNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN từ năm ngân sách 2015    14/03/2016
Biểu mẫu phân khai dự toán năm 2016    14/03/2016
Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP    14/03/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Tất cả videos

Liên kết Liên kết