Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thanh tra Sở Tài chính Thanh tra Sở Tài chính

Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang góp phần thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách tại địa phương

Trong những năm qua, Thanh tra Sở Tài chính luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Sở Tài chính. Vì vậy, tình hình hoạt động của Thanh tra Sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào công tác quản lý tài chính trên địa bàn.

Về tổ chức nhân sự hiện nay, tuy lực lượng Thanh tra Sở còn mỏng, xong các cán bộ công chức của đơn vị đều được đào tạo nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh tra. Hàng năm, công tác gửi người đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao phẩm chất chính trị, nghề nghiệp được duy trì thường xuyên. Vì vậy, chất lượng các cuộc thanh tra những năm gần đây được nâng cao rõ rệt. Các cuộc thanh tra đều tập trung vào đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và công tác xử lý sau thanh tra đã được Thanh tra Sở Tài chính tích cực tăng cường, đôn đốc các đơn vị có những sai phạm về kinh tế, hành chính khẩn trương thực hiện đầy đủ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra đã nêu ra.

Trên cơ sở đó, công tác thanh tra năm 2017 của đơn vị đã bám sát kế hoạch được phê duyệt và yêu cầu quản lý của ngành Tài chính, đã tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có khả năng còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính.

Năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra và phát hiện sai phạm tại các đơn vị được thanh tra với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Qua đó đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với một số sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các đơn vị được thanh tra đã được giao quyền chủ động về tài chính nên cơ bản đã chủ động tổ chức tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí. Tuy nhiên, đơn vị được thanh tra cũng còn mắc phải những sai phạm chủ yếu như: Qui chế chi tiêu nội bộ xây dựng chưa chặt chẽ, chưa qui định một số nội dung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, tổ chức thu nộp, quản lý, sử dụng một số nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ chưa thật đúng so với qui định, sử dụng chưa đúng nguồn kinh phí được giao, lập chứng từ hạch toán, kế toán chưa đảm bảo đúng theo qui định,…

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tích cực vào công tác quản lý chung của Sở Tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác tại địa phương./.

                                                                                                  Lương Huệ Tinh

 


Tin liên quan
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3    19/03/2018
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 6 TỈNH BẮC SÔNG HẬU, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX, TÂY NINHVÀ AN GIANG – NHỮNG MỐC THỜI GIAN ĐÁNG NHỚ    08/03/2018
Triển khai Công văn số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS    30/01/2018
Triển khai Công văn số 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới.    30/01/2018
Triển khai Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm    30/01/2018
Triển khai công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP    11/12/2017
Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang góp phần thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách tại địa phương    05/12/2017
Cải cách hành chính trong hoạt dộng Thanh tra tài chính    21/11/2017
Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính    10/11/2017
Mục đích rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017    10/11/2017

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao