Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thanh tra Sở Tài chính Thanh tra Sở Tài chính

Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang góp phần thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách tại địa phương

Trong những năm qua, Thanh tra Sở Tài chính luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Sở Tài chính. Vì vậy, tình hình hoạt động của Thanh tra Sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào công tác quản lý tài chính trên địa bàn.

Về tổ chức nhân sự hiện nay, tuy lực lượng Thanh tra Sở còn mỏng, xong các cán bộ công chức của đơn vị đều được đào tạo nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh tra. Hàng năm, công tác gửi người đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao phẩm chất chính trị, nghề nghiệp được duy trì thường xuyên. Vì vậy, chất lượng các cuộc thanh tra những năm gần đây được nâng cao rõ rệt. Các cuộc thanh tra đều tập trung vào đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và công tác xử lý sau thanh tra đã được Thanh tra Sở Tài chính tích cực tăng cường, đôn đốc các đơn vị có những sai phạm về kinh tế, hành chính khẩn trương thực hiện đầy đủ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra đã nêu ra.

Trên cơ sở đó, công tác thanh tra năm 2017 của đơn vị đã bám sát kế hoạch được phê duyệt và yêu cầu quản lý của ngành Tài chính, đã tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có khả năng còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính.

Năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính Tiền Giang đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra và phát hiện sai phạm tại các đơn vị được thanh tra với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Qua đó đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với một số sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các đơn vị được thanh tra đã được giao quyền chủ động về tài chính nên cơ bản đã chủ động tổ chức tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí. Tuy nhiên, đơn vị được thanh tra cũng còn mắc phải những sai phạm chủ yếu như: Qui chế chi tiêu nội bộ xây dựng chưa chặt chẽ, chưa qui định một số nội dung theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, tổ chức thu nộp, quản lý, sử dụng một số nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ chưa thật đúng so với qui định, sử dụng chưa đúng nguồn kinh phí được giao, lập chứng từ hạch toán, kế toán chưa đảm bảo đúng theo qui định,…

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tích cực vào công tác quản lý chung của Sở Tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác tại địa phương./.

                                                                                                  Lương Huệ Tinh

 


Tin liên quan
HỌP MẶT NGÀY HỘI THIẾU NHI    14/06/2018
Báo cáo số 1298/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Báo cáo số 1300/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018    29/05/2018
Báo cáo số 1299/BC-STC ngày 28/5/2018 của Sở Tài chính về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II/2018    29/05/2018
Thanh tra tài chính đáp ứng với yêu cầu đổi mới    28/05/2018
Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/05/2018
Giới thiệu nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước    02/05/2018
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công    17/04/2018
Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính    17/04/2018
Các nội dung mới của Thông tư số 137/2017/TT-BTC so với Thông tư số 01/2007/TT-BTC    13/04/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1310/STC - QLGCS ngày 28/5/2018 của Sở tài chính về triển khai danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương
 Công văn số 1180/STC-QLNS ngày 17/05/2018 về triển khai một số nội dung trong công tác chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2017 sang năm 2018
 Báo cáo số 1049/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 Báo cáo số 1048/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 Công văn số 985/STC-QLNS ngày 24/4/2018 của Sở Tài chính về triển khai hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của các đơn vị sự nghiệp công lập