Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Phản hồi Phản hồi

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi:       Theo Khoản 6, Điều 44 Nghị định 163/2016/NĐ-CP thì cơ quan tài chính cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo thu, chi quyết toán ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện để gửi Ban kinh tế - xã hội huyện để thẩm tra, đồng gửi Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết toán ngân sách để cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn.

    Như vậy, theo quy định thì có phải chờ Ban kinh tế - xã hội có ý kiến thẩm tra phản hồi bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân huyện thì mới gửi Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến  hay vừa gởi Ban kinh tế - xã hội vừa gởi Thường trực Hội đồng nhân dân. Khoản 6, điều 44 cũng quy định: chậm nhất 5 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn, Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo quyết toán về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. Như vậy chỉ cần gửi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện như các năm qua hay phải làm báo cáo riêng.

Trả lời:           Đối với kiến nghị hướng dẫn về báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện:

          Tại khoản điểm b, Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi và giao dự toán, gửi và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm có nêu: “Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 5 năm sau”.

          Và tại Khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nêu: “Sau khi có ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp mình.

          Từ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi Sở Tài chính; khi có ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách cấp mình.

          Vận dụng theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, sau khi Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán thay đổi so với báo cáo quyết toán, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi lại báo cáo quyết toán điều chỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính./.

Ngày gửi: 2017-01-11 03:47:39

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính! Theo thông tứ Số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC qui định về Phạm vi và đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi: a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Xin cho hỏi 2 trường hợp sau có được hưởng phụ cấp ưu đãi không trong thời gian nghỉ hè không: 1 Giáo viên hết thời gian thai sản bắt đầu vào làm lại ngay thời gian nghỉ hè 2 Giáo viên chuyển công tác về trường cũng trong thời gian nghỉ hè. Do 2 trường hợp này không thể phân công trực tiếp giảng dạy trong thời gian nghỉ hè kính xin Sở Tài Chính hướng dẫn

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Trần Thị Kim An, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm b khoản 2 Mục I của Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định đối tượng không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định phương thức chi trả phụ cấp ưu đãi được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè).

Từ các cơ sở nêu trên thì 2 trường hợp của bà Trần Thị Kim An đưa ra là giáo viên hết thời gian thai sản bắt đầu vào làm lại ngay thời gian nghỉ hè và giáo viên chuyển công tác về trường cũng trong thời gian nghỉ hè vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp bà Trần Thị Kim An biết, thực hiện./.

Ngày gửi: 2021-07-08 05:00:49 Ngày trả lời: 2021-09-12 - Email:ankina85@gmail.com

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Đối với gói thầu từ 50-100tr trung tâm tôi thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn có đúng k? Có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang muasamcong không? và cách thức đăng tải như thế nào? Kính trình Sở tài chính giải đáp thắc mắc!

Trả lời: - Đối với gói thầu từ 50 - 100 triệu trung tâm tôi thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn có đúng không?

Theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: “Hạn mức chỉ định thầu

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên”.

Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu có thể được tiến hành theo 2 quy trình: chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn. Các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP được áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn. Do đó đối với gói thầu từ 50 - 100 triệu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

- Có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang muasamcong không?

Điểm a và Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này phải được đăng tải theo quy định nêu trên.

- Cách thức đăng tải như thế nào?

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Truy cập website muasamcong.mpi.gov.vn, nhập mật khẩu chứng nhận số để đăng nhập vào hệ thống đấu thầu điện tử với tư cách bên mời thầu.

Chọn mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhập đầy đủ thông tin gói thầu, lưu và đăng tải kế hoạch.

Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu

Truy cập website muasamcong.mpi.gov.vn, nhập mật khẩu chứng nhận số để đăng nhập vào hệ thống đấu thầu điện tử với tư cách bên mời thầu.

Chọn lĩnh vực cần đăng tải kết quả, nhập kết quả lựa chọn nhà thầu và lưu thông tin.

Ngày gửi: 2021-05-28 03:12:37 Ngày trả lời: 2021-06-28

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gửi sở Tài chính Tỉnh Tiền Giang. Tôi tên Nguyễn Thị Hồng Châu hiện là kế toán trường THCS Tân Bình tôi có 1 câu hỏi kính gửi Sở Tài chính giải đáp như sau: Ngày 05/03/2021 Lãnh đạo PGDĐT Thị xã Cai Lậy có ban hành văn bản số 82/PGDĐT-THCS về việc Hướng dẫn bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh NH:2020-2021 có yêu cầu nhà trường thực hiện một số nội dung, trong đó có nội dung liên quan đến công tác tài chính:" 1.Đối với nhà trường tổ chức bồi dưỡng theo kế họach của trường: Hiệu trưởng chi theo quy định, nguồn kinh phí của nhà trường. 2.Đối với PGDĐT tổ chức bồi dưỡng HSG tỉnh: chi trả cho giáo viên bồi dưỡng 60 tiết/1 môn. ( mời GV dạy ở trường THPT về dạy: 105.000 đồng/1 tiết x30 tiết= 3.150.000đồng/1GV; Chi trả cho giáo viên bồi dưỡng các trường THCS, TH&THCS có học sinh dự thi tỉnh 105.000đồng/tiết x 3 tiết cho 1 HS dự thi tỉnh ( nếu môn đó có 2 HS dự thi tỉnh thì sẽ được trả 6 tiết.) Theo hướng dẫn liên nghành số 02HDLN-SGDĐT-STC tại Mục V-Điểm Đ-Khoản 2 chi thù lao giáo viên và bồi dưỡng cho HS dự thi cấp tỉnh có nêu định mức bồi dưỡng tại trường là 100.000 đồng/1 tiết, tập trung tại PGD là 105.000đồng/tiết nhưng không có nêu số tiết cụ thể, cũng không quy định là nếu cấp Phòng chi trả rồi thì trường không được chi. Như vậy căn cứ vào văn bản trên thì trường có được phép chi trả tiếp tiền bồi dưỡng cho GV có HS dự thi HSG cấp tỉnh tại trường hay không, có bị trùng nội dung chi hay không. Hay cấp trên đã chi rồi thì nhà trường không được phép chi nữa. Xin cảm ơn.Trân trọng kính chào.

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng Châu, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở thực hiện Liên ngành số 02/HDLN-SGDĐT-STC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính về việc định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó tại mục I Phần B có nêu rõ định mức lao động của giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, cụ thể như sau:

Về việc bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn:

Kế hoạch tuyển chọn, thời gian bồi dưỡng, số tiết dạy bồi dưỡng/tuần cho các học sinh tham gia dự thi ở từng cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Hồng Châu liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể việc số tiết được tính định mức bồi dưỡng cho giáo viên.

2. Đối với việc chi bồi dưỡng cho giáo viên có học sinh dự thi cấp tỉnh được Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập trung thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chi trả, các trường không được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị để tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên có học sinh dự thi cấp tỉnh của trường.

Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp bà Nguyễn Thị Hồng Châu biết, thực hiện./. 

Ngày gửi: 2021-05-18 02:15:26 Ngày trả lời: 2021-07-09 - Email:nthchau85@gmail.com

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính Tôi tên là Nguyễn Văn Minh kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang, tôi có câu hỏi như sau:: 1/Năm 2020 trường tôi có gv nhận được quyết định đi học trung cấp chính trị số 88-QĐ/TCT ngày 12/3/2020 của Trường Chính trị TG về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ đào tạo tập trung khóa 55 ( A55) thời gian khóa học từ 11/5/2020 đến 23/2/2020. Nên tôi dự định chi với số tiền là 4.000.000 đ ( bao gồm tiền hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại là: 2.000.000 đ, tiền hỗ trợ đối tượng nữ là : 2.000.000 đ) .Vì vậy tôi nhờ anh chị Sở Tài chính hướng dẩn dùm tôi khoản tiền này có được chi hay không 2/ Khi làm Quy chế chi tiêu nội bộ của trường có quy định ghi số tiền dự toán kinh phí cho từng điều trong quy chế hay không, và căn cứ quy định nào thực hiện như vậy, nếu có thể thì cho xin mẫu quy chế chi tiêu nội bộ mẫu cho trường mầm non hiện nay. 3/ Hóa đơn ban hành ngày 31/12/2020 nếu tôi dùng ngân sách năm 2021 chi được không và căn cứ theo quy định nào.

Trả lời: Theo câu hỏi của ông Nguyễn Văn Minh, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hỗ trợ đào tạo.

2/ Căn cứ Phụ lục số 01 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/6/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập,

Trên cơ sở bố trí dự toán kinh phí đầu năm theo định mức chi con người và chi công việc được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017,

Quy chế chi tiêu nội bộ không yêu cầu quy định ghi số tiền dự toán kinh phí cho từng điều trong quy chế.

3/ Căn cứ khoản 4 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:

“Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên.”.

Như vậy, hóa đơn ban hành ngày 31/12/2020 chỉ được sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp cho năm 2020 để thanh toán, không được sử dụng ngân sách năm 2021 để thực hiện.

Sở Tài chính đề nghị ông Nguyễn Văn Minh thực hiện các nội dung trên theo quy định./.

Ngày gửi: 2021-05-03 05:31:07 Ngày trả lời: 2021-05-12 - Email:nvminh1985xd1@gmail.com

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 71
  Tổng lượt truy cập: 119112