Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
2019/STC-NS 14-08-2017 Công văn số 2019/STC-NS ngày 14/8/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 Xem
188/CTr-UBND 30-06-2017 Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Xem
7078/BTC-KBNN 30-05-2017 Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Xem
4311/BKHĐT-TH 26-05-2017 Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 Xem
6409/BTC-ĐT 17-05-2017 Công văn số 6409/BTC-ĐT ngày 17/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 Xem
48/2017/TT-BTC 15-05-2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản Xem
45/2017/TT-BTC 12-05-2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản Xem
1192/STC-NS 11-05-2017 Công văn số 1192/STC-NS ngày 11/5/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 Xem
1176/STC-NS 09-05-2017 Công văn số 1176/STC-NS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Xem
28/2017/TT-BTC 12-04-2017 Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Xem
31/2017/NĐ-CP 23-03-2017 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm Xem
551/STC-NS 08-03-2017 Công văn số 551/STC-NS ngày 08/03/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW Xem
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 Xem
02/2016/TT-BTC 06-01-2017 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Xem
18899/BTC-KBNN 30-12-2016 Công văn số 18899/BTC-KBNN ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis liên quan đến một số điểm mới của luật NSNN năm 2015 Xem
54/2016/QĐ-UBND 12-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
77/QĐ-STC 22-11-2016 Quyết định số 77/QĐ-STC ngày 22/11/2016 của Sở Tài chính về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xem
16559/BTC-QLG 18-11-2016 Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát. Xem
154/2016/NĐ-CP 16-11-2016 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Xem
16364/BTC-QLG 15-11-2016 Triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Xem
52/2016-QĐ-UBND 04-11-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh.
639/TB-BCĐĐHG 31-10-2016 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016 Xem
66/QĐ-STC 04-10-2016 Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 04/10/2016 của Sở Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang Xem
34/2016/QĐ-TTg 23-08-2016 Quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Xem
04/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
124/2016/TT-BTC 03-08-2016 Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Xem
1753/STC-NS 27-07-2016 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP Xem
90/2016/TTLT-BTC-BCT 24-06-2016 Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Xem
916/STC-NS 11-04-2016 Triển khai quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi; quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Xem
1317/UBND-TCTM 04-04-2016 Bổ sung báo cáo các biểu mẫu thống kê tài chính vào tiêu chuẩn xét thi đua Xem