Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Download biểu mẫu Download biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017


Tin liên quan
Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017    17/01/2018
Biểu mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính    09/10/2017
Phụ lục Công văn số 23/LN-STC-KBNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN từ năm ngân sách 2015    14/03/2016
Biểu mẫu phân khai dự toán năm 2016    14/03/2016
Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP    14/03/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết