Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm tra cải cách hành chính – cải cách tài chính công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
16/10/2020

Công tác kiểm tra cải cách tài chính công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; thông qua kiểm tra giúp UBND tỉnh nắm được tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách tài chính công nói riêng tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính – cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh; giúp cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác này tại cơ quan, đơn vị để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung, chỉ tiêu thi đua cải cách tài chính công trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020; tổ chức kiểm tra 30% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; việc xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số về Cải cách hành chính chưa đạt điểm chuẩn của các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, quản lý; kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch. Riêng lĩnh vực cải cách tài chính công, ngoài việc kiểm tra tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Đoàn kiểm tra còn kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cải cách tài chính công ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu cải cách tài chính công theo quy định, cụ thể:

- Đối với cơ quan hành chính: Các cơ quan hành chính được kiểm tra đã tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: Thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực còn lại (Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông; phát thanh và truyền hình; báo chí) do chưa có các Nghị định quy định cụ thể trong từng lĩnh vực nên tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ (Theo hướng dẫn tại 2636/BTC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính).

- Có 100% cơ quan đơn vị được kiểm tra đã ban hành quy chế chi nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công quy định; phần lớn các chỉ tiêu thi đua cải cách tài chính công được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính và tài sản công theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đa số các cơ quan, đơn vị được kiểm tra còn tồn tại, khó khăn như tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 còn chậm; đối với việc thực hiện tỷ lệ giảm chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn do mức lương cơ sở tăng, mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ… ngày càng có chiều hướng tăng nhanh;

Theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương phấn đấu đến năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải khai thác nguồn thu để tự đảm bảo chi phí hoạt động. Tuy nhiên, đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo bị khống chế bởi mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ nên nguồn thu tại các cơ sở giáo dục đào tạo không đảm bảo bù đắp chi phí để chuyển sang loại hình tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cải cách tài chính công thời gian tới, các cơ quan, vị cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được cơ quan có thẩm quyền giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2020 cần khẩn trương lập đầy đủ thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong những tháng còn lại năm 2020.

- Đối với cơ quan nhà nước:

+ Kinh phí giao thực hiện tự chủ, giao khoán được xác định theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

+ Thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả; giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị gắn với chế độ tiền thưởng, mở rộng phạm vi khoán kinh phí quản lý hành chính bao gồm quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

+ Đơn vị, địa phương mạnh dạn trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi trả thu nhập tăng thêm theo kết quả thực hiện công việc như hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiển tra các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí NSNN; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, để kịp thời phát hiện những sai phạm và hạn chế, chấm dứt tình trạng chi sai chế độ giúp cho đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Trung ương ban hành,  các sở, ngành cần chủ động, khẩn trương xây dựng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công đối với các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát thanh truyền hình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập cần chủ động khai thác nguồn thu, lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP  ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, tạo nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị.

+ Cần phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Ngân sách nhà nước không cấp bù kinh phí trong trường hợp đơn vị không có nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động dịch vụ của đơn vị.

+ Các ngành, địa phương chủ động rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ.

                                                                                                                                                                                                  Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 124393