Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Tài chính thực hiện kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
26/11/2019

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nghị định này thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-STC ngày 20/9/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 210/QĐ-STC ngày 20/9/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

Qua đó, công chức, viên chức Sở Tài chính, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và thực hiện giao dịch với Sở Tài chính thông qua hệ thống một cửa điện tử và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 148
  Tổng lượt truy cập: 84065