Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính - thủ tục hành chính tại đơn vị trực thuộc Sở năm 2020
09/10/2020

Công tác kiểm tra nói chung và kiểm tra cải cách hành chính – cải cách thủ tục hành chính nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; qua công tác kiểm tra cải cách hành chính giúp cho cơ quan, đơn vị trực thuộc phát huy tích cực kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm các nội dung còn tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ tại đơn vị, cơ sở.

Năm 2020, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải hành chính năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 1584/KH-STC ngày 05 tháng 6 năm 2020 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2020. Trên cơ sở Chương trình Tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Nghị định số 30c/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và các chỉ tiêu thi đua cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Cải cách thể chế; thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính.

Qua kiểm tra quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Đơn vị kết quả kiểm tra như sau:

- Đơn vị thực hiện tốt công tác điều hành, phổ biến, tuyên truyền các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính; thực hiện kịp thời các báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, phối hợp tốt với Văn phòng Sở thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ theo kế hoạch (03 thủ tục hành chính):

+ Thủ tục Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

+ Thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thủ tục Liên kết thẩm định giá: Đối với thủ tục này Trung tâm Thông tin - Tư vấn & Dịch vụ Tài chính chỉ phối hợp thực hiện tư vấn thẩm định giá mua sắm tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị và cá nhân; Thẩm định giá bất động sản, nhà cửa của tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng và nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ viên chức Trung tâm quản lý.

- Lĩnh vực cải cách tài chính công: Đơn vị đã xây dựng đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và triển khai thực hiện có hiệu quả một số ứng dụng trong lĩnh vực kế toán tại đơn vị.

- Đơn vị đã áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đơn vị còn tồn tại các nội dung công việc cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2020 để công tác cải cách hành chính – cải cách thủ tục hành chính của Đơn vị đạt kết quả tốt.

Từ kết quả kiểm tra, Lãnh đạo Sở Tài chính giao Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Tiền Giang biểu dương các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác cải cách hành chính, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phần việc còn tồn tại trong những tháng cuối năm 2020./.

                                                                                                                                                                                        Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545