Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiến Giang quý I năm 2021
31/03/2021

​Kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiến Giang quý I năm 2021

1. Công tác triển khai thực hiện

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2636/BTC-HCSN ngày 28/02/2017, đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực còn lại (giáo dục - đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông; phát thanh và truyền hình; báo chí) do chưa có các nghị định quy định cụ thể trong từng lĩnh vực nên tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ là 647 đơn vị, cụ thể như sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: 05 đơn vị.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: 45 đơn vị.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 83 đơn vị.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 514 đơn vị.

3. Ưu điểm

Sau khi được giao quyền tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện tăng thu cho đơn vị để chi tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường tích lũy phát triển cơ sở vật chất đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Tồn tại – Hạn chế

Việc thực hiện cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ còn hạn chế do các định mức kinh tế - kỹ thuật còn thiếu, gây khó khăn trong phân bổ ngân sách theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Đến năm 2016, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); đến năm 2018, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); đến năm 2020, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Theo lộ trình trên, đến năm 2020 giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải được tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Tuy vậy, trên thực tế đến nay nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn chưa thực hiện điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (đến nay, mới có lĩnh vực y tế đã ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế). Điều này đã dẫn đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và NSNN vẫn phải tiếp tục bao cấp các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

Các đơn vị có liên quan cần chủ động, khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, làm cơ sở xác định giá dịch vụ sự nghiệp công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp công lập cần chủ động khai thác nguồn thu, lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017 của Chính phủ, tạo nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 124407