Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tiến Giang quý I năm 2021
31/03/2021

Kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tiến Giang quý I năm 2021

1. Công tác triển khai thực hiện

Các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp tỉnh và cấp huyện quản lý tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

2. Kết quả thực hiện

Tổng số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ là 410/410 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%, trong đó:

- Cấp tỉnh: 41/41 đơn vị.

- Cấp huyện: 197/197 đơn vị.

- Cấp xã: 172/172 đơn vị hành chính cấp xã.

3. Ưu điểm

Việc thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ đã trao quyền tự quyết định tổ chức, sắp xếp bộ máy cho thủ trưởng đơn vị; góp phần thúc đẩy sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động sử dụng kinh phí được giao một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời các cơ quan đã đề ra các biện pháp thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy chế sử dụng ô tô, khoán văn phòng phẩm, khoán tiền điện thoại tại công sở...từ đó tăng chất lượng công tác chuyên môn; có kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động.

4. Tồn tại – Hạn chế

Định mức phân bổ chi công việc của cấp xã còn thấp nên đối với Ủy ban nhân dân cấp xã đều chi mức thu nhập tăng thêm ở mức thấp, có nơi không chi.

Việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa thật sự gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động đầu ra của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Ngoài quy định xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng quy định về kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, dẫn đến có sự chưa thống nhất về nội dung kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ như quy định về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kinh phí trang phục...

5. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

Triển khai việc xác định vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu công chức theo ngạch. Theo đó, cơ quan nào đã xác định rõ vị trí, việc làm, đủ biên chế công chức thì thực hiện theo cơ chế khoán theo kết quả và hiệu quả đầu ra.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 124393