Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác hiện đại hóa hành chính Nhà nước tại Sở Tài chính năm 2020
24/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính ban hành kế hoạch số 166/KH-STC ngày 13 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Qua 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, kết quả thực hiện nội dung công tác hiện đại hóa hành chính Nhà nước tại Sở Tài chính đạt kết quả như sau:

* Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

- Tiếp tục hỗ trợ các Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện chuyển đổi môi trường vận hành Hệ thống TABMIS theo Công văn số 1743/BTC-KBNN ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi môi trường vận hành Hệ thống TABMIS.

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): Tỷ lệ văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm đạt 100%; tỷ lệ văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đạt 100%.

- Ứng dụng chữ ký số: Sở Tài chính và đơn vị trực thuộc là Trung Tâm Thông tin, Tư vấn &Dịch vụ Tài chính hiện nay đã được cấp chứng thư số. Tỷ lệ văn bản điện tử của Sở (Phát hành liên thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành) được ký số đạt tỷ lệ 100%. Việc ký số văn bản của Lãnh đạo Sở và ký số cơ quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ: Tỷ lệ công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt tỷ lệ 100%. Các trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ như tạp vụ, lái xe và bảo vệ cơ quan do không có sử dụng máy vi tính nên không cấp hộp thư điện tử công vụ.

- Việc cung cấp thông tin lên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị:

+ Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2: 06 thủ tục hành chính.

+ Số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3: 24 thủ tục hành chính.

+ Số thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4: 01 thủ tục là Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020”.

* Về áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

- Tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính đều đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Đã thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tham gia, tổ chức triển khai ở đơn vị và phối hợp chặt chẽ với Ban ISO và Cải cách hành chính của Sở trong việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Đầu năm, căn cứ vào Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính; các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc, xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Định kỳ hàng tháng, Ban ISO và Cải cách hành chính của Sở Tài chính đánh giá tình hình thực hiện giải quyết hồ sơ của khách hàng, báo cáo kết quả thực hiện giải quyết hồ sơ của khách hàng, qua đó nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn sẽ được bàn bạc, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

- Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tổ chức đánh giá nội bộ và triển khai thực hiện việc thăm dò ý kiến khách hàng năm 2020 gửi đến các đơn vị sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương lấy ý kiến đóng góp.

Trong năm 2020, Sở Tài chính thực hiện tốt các nội dung công tác hiện đại hóa hành chính Nhà nước theo kế hoạch đề ra.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 175
  Tổng lượt truy cập: 83635