Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thông tin tuyên truyền về bầu cử

Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan năm 2020
16/11/2020

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Kế hoạch số 54/KH-CAT-PTr ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Công an tỉnh Tiền Giang về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2020.

Để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, Đảng ủy và Lãnh đạo Sỡ ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020 và Kế hoạch số 222/KH-STC ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ quan an toàn về an ninh, trật tự năm 2020. Năm 2020, Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện hòa thành tích cực các nội dung trên các lĩnh vực:

- Công tác triển khai thực hiện.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

- Công tác bảo vệ an toàn về an ninh, trật tự cơ quan.

- Công tác phòng, chống cháy, nổ.

- Công tác tuân thủ pháp luật tài chính và bảo vệ tài sản cơ quan

- Thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở

- Công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được thời gian qua, năm 2021 cơ quan cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và công chức, viên chức của Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự ở cơ quan, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; mỗi công chức, viên chức nêu cao tính gương mẫu, tự giác thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao.

2. Triển khai các văn bản liên quan đến an ninh trật tự, thông báo về âm mưu, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm của Công an tỉnh, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh chính trị nội bộ; không để lộ, lọt bí mật tài liệu xảy ra.

4. Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức về xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy.

5. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo tình hình liên quan an ninh, trật tự về Công an tỉnh để phối hợp xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng xấu trong cơ quan.

6. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an khu vực trong công tác xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, trật tự.

7. Tiếp tục cử đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy; Đội Tự vệ cơ quan tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng.

8. Rà soát, bảo hành, bảo trì các thiết bị hỗ trợ lực lượng bảo vệ; các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cơ quan an toàn về ANTT, đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy năm 2021.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 472/BC-STC ngày 03/03/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác Phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 473/BC-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 92815