Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai kết luận thanh tra tại Sở thông tin và Truyền thông Tiền Giang
01/10/2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 48/KL-TT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính, thanh tra công tác quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí tại Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Tham dự buổi công bố có Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó trưởng các phòng Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc.

Bà Nguyễn Tuyết Thu - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra đã thông qua toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra được các ưu nhược điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót và đề xuất các kiến nghị xử lý, biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc về các lĩnh vực tài chính.

- Ưu điểm: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ về quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí; có lập và chấp hành theo dự toán được giao trong năm, thực hiện chi theo các chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định. Lập báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định; có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức để làm cơ sở quản lý, sử dụng nguồn kinh phí. Thực hiện tốt việc mở, lưu trữ các loại sổ kế toán.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí, còn một số thiếu sót, hạn chế như sau:

1. Tại Sở Thông tin và Truyền thông: Lập dự toán từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2018 còn thừa là: 3.236.417.636 đồng,  năm 2019  số tiền là: 602.925.214 đồng; cần rút kinh nghiệm trong việc lập dự toán, sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao và phù hợp điều kiện thực tế tại đơn vị

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cho thuê phòng máy vi tính với tổng thu là 20.900.000 đồng, chi phí hoạt động: 1.700.000 đồng, nộp thuế: 2.090.000 đồng, khoản chênh lệch thu lớn hơn chi là 17.110.000 đồng. Việc cho thuê tài sản công khi chưa lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê là chưa đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Mục 2, Chương III, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đối với nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ yếu chi trả lương, phụ cấp, tiền điện, nước, điện thoại; còn một số khoản chi hoạt động thường xuyên Trung tâm phải chi từ nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ, nhưng hầu hết các khoản chi này (như công tác phí, sửa máy vi tính, mực máy in, mực máy photo, mua vật tư văn phòng, tiếp khách, ……) Trung tâm chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ.

- Qua kiểm tra một số chứng từ chi năm 2018, năm 2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chi thanh toán công tác phí chưa đúng theo quy định: số Km đơn vị tính để thanh toán tiền phương tiện đi công tác gấp 2 lần so với quy định (tính cả lượt đi cộng lượt về) với số tiền 1.173.200 đồng là chưa đúng theo Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ý kiến phát biểu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan đến Kết luận thanh tra đều thống nhất toàn bộ nội dung và kiến nghị của kết luận.

 Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính đúng quy định./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 84063