Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai kết luận thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, năm 2019 trên địa bàn huyện tân phú đông
23/10/2020

 

Ngày 16/10/2020, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tổ chức công khai kết luận thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, năm 2019 huyện Tân Phú Đông bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra Tài chính, huyện Tân Phú ĐôngÔng Lê Thanh Đằng - Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Bến phà thuộc huyện Tân Phú Đông đến dự.

 Kết luận đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

I. Về ưu điểm:

Trong 02 năm 2018, 2019 Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã tập trung triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, tổ chức triển khai thực hiện tốt có hiệu quả các Luật Thuế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường quản lý khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu hiệu quả, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chi ngân sách tiết kiệm, thực hiện tốt việc đảm bảo cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Về hạn chế, thiếu sót:

1. Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính – Kế hoạch:

a) Lập, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm:

Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chưa giao hết dự toán ngay từ đầu năm cho các đơn vị để các đơn vị chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong các năm 2018, năm 2019, với tổng số tiền là 3.395 triệu đồng (Năm 2018 chưa phân bổ: 1.146 triệu đồng; Năm 2019 chưa phân bổ: 2.249 triệu đồng).

b) Công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm:

- Phòng Tài chính Kế hoạch chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chuyển trả về ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện còn thừa đến hết năm 2019 với số tiền là 1.668.002.045 đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện để tạm ứng ngân sách đã kéo dài qua nhiều năm qua với số tiền là 485.083.000 đồng.

c) Công tác quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm:

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, 2019 thiếu các biểu mẫu ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chậm thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành.

d). Công tác công khai tài chính:

Phòng Tài chính – Kế hoạch không thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2018.

2. Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp:

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện:

- Quyết toán một số khoản chi có tính chất thường xuyên từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ là không đúng tính chất sử dụng nguồn kinh phí.

- Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công chưa xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô.

- Đơn vị chưa công khai đầy đủ số liệu dự toán bổ sung phát sinh trong năm, tình hình thực hiện dự toán Quý, 6 tháng, năm; thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm.

b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính số tiền là 518.837 đồng.

- Đơn vị chưa công khai đầy đủ số liệu dự toán bổ sung phát sinh trong năm, tình hình thực hiện dự toán Quý, 6 tháng, năm; thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm.

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết toán chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ của 03 Trường Trung học cơ sở và Tiểu học với tổng số tiền là 147.578.997 đồng từ nguồn dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đi còn thừa là không đúng chế độ quản lý tài chính - ngân sách và công văn số 3289/STC-NS ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính về việc xử lý kinh phí thực hiện tự chủ của đơn vị khi cán bộ, công chức, người lao động về hưu, chuyển công tác trong năm.

- Số dư dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đi còn thừa tại Kho bạc Nhà nước (mã nguồn 13) với số tiền là  306.683.605 đồng, các trường không kịp thời trả lại ngân sách nhà nước là không đúng hướng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 3289/STC-NS ngày 11/12/2017.

d) Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất:

- Lập báo cáo quyết toán số tiền chi nộp ngân sách nhà nước tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu năm 2017 không đúng quy định Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.

- Không trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính với tổng số tiền là 42.536.104 đồng.

- Cuối năm đơn vị không xác định chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên để tiến hành phân phối các quỹ theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 3 Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đoàn thanh tra xác định số liệu trích lập Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị thấp hơn quy định với tổng số tiền là 33.286.857 đồng.

- Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt quyết toán trích lập quỹ không đúng quy định tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo quyết toán thu, chi tiền thu bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không phân tích cụ thể tiền nộp thuế GTGT-TNDN, không tổng hợp báo cáo quyết toán số tiền thừa nộp ngân sách nhà nước.

- Tại công trình Sửa chữa các điểm trường học trên địa bàn huyện năm 2018: Chủ đầu tư thẩm định nhầm và không tuân thủ theo kết quả thẩm định ban đầu của Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Xuất hoá đơn tài chính cho Chủ đầu tư chưa kịp thời theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

- Xây dựng Phương án tự chủ tài chính năm 2019 còn một số nội dung, hình thức chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; Phương án tự chủ tài chính năm 2019 xây dựng chưa phù hợp về thời gian so với Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị không xây dựng mức phân bổ cụ thể các quỹ dẫn đến cuối năm không xác định được mức trích chi cho các quỹ.

- Đơn vị không có thực hiện đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Phụ lục số 01-B) Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính, không lập báo cáo thực hiện tự chủ năm 2019 theo quy định tại Khoản 8, Điều 25, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

- Đơn vị không có thực hiện việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính, chưa công khai Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

đ) Ban Quản lý Bến phà:

- Tổ chức khai thác thu phí tại Bến phà Tân Long theo giải trình của đơn vị nguyên nhân thu không đủ bù đắp chi phí do mức thu phí qua phà thấp (đơn vị áp dụng mức thu theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND, mức thu xây cách nay đã 8 năm do đó chi phí tiền lương, giá dầu và các chi phí khác tăng cao) mặt khác chi phí khấu hao tài sản quá lớn chiếm gần 50% doanh thu của đơn vị.

- Quyết toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2018, 2019 với tổng số tiền là 726.566.336 đồng vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là không đúng quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Xây dựng Quy chế đấu giá quyền khai thác thu tiền dịch vụ qua phà, Đơn vị không căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mà căn cứ vào các Luật như: Luật Dân sự, Luật Phí và Lệ phí, Luật giá là không đúng quy định.

- Tại bến phà Rạch Vách đơn vị tổ chức đấu giá lần 1 không thành nhưng không tiến hành tổ đấu giá lại mà chỉ định cho cá nhân khác không tham gia đấu giá nhận hợp đồng với giá cao hơn giá khởi điểm là 03 bước giá với số tiền là 1.216.000.000 đồng/năm, tăng 166.000.000 đồng so với giá khởi điểm là 1.050.000.000 đồng/năm, qua xem xét không có cơ sở xác định thiệt hại

- Việc xây dựng Quy chế đấu giá, Hợp đồng kinh tế bến phà Tân Thới – Bình Ninh tại Hợp đồng kinh tế số 09/2018/HĐ-BQLBP chưa phù hợp với quy định của pháp luật về giao thông nên dẫn đến người trúng đấu giá (bên B) mất doanh thu, xin ngưng thực hiện hợp đồng và xin miễn giảm số tiền thiệt hại, nhận thấy do đơn vị mới thành lập chưa cập nhật đầy đủ quy định của pháp luật về giao thông, không phát hiện có tư lợi nên Thanh tra đề nghị rút kinh nghiệm.

- Hàng tháng, đơn vị không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, chỉ kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối năm.

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định phê duyệt phương án phân loại đơn vị sự nghiệp, phương án hoạt động của đơn vị là không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

- Xây dựng Phương án hoạt động, Dự toán thu chi, trong đó có việc chi trích lập các quỹ là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP; không cân đối nguồn để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các bến phà theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 3121/STC-NS ngày 28/12/2016.

- Lập các biểu mẫu Quyết định giao quyền tự chủ, Phương án tự chủ tài chính. . . không đúng theo quy định tại Phụ lục số 2, Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị không xây dựng mức phân bổ cụ thể các quỹ; căn cứ văn bản đã hết hiệu lực; quy định các chi phí không phù hợp với nội dung chi từ quỹ phúc lợi và chi thường xuyên của đơn vị.

- Quy chế quản lý tài sản công không quy định các định mức cho hoạt động của 03 chiếc phà như: mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư tiêu hao . . . để làm cơ sở thực hiện.

- Đơn vị không có thực hiện đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Phụ lục số 01-B) Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính, không có báo cáo thực hiện tự chủ theo quy định tại Khoản 8, Điều 25, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

- Đơn vị không có công khai dự toán, quyết toán và công khai Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Qua công khai, ông Lê Thanh Đằng Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông phát biểu ý kiến thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính theo dõi./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 117893