Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2021
30/11/2020

 

Công tác cải các hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực:

- Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Công tác cải cách thể chế.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Công tác cải cách tà chính công,

- Ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động hành chính của cơ quan.

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được thời gian qua, năm 2021 Sở Tài chính cần tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan các chủ trương của trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 làm cơ cơ sở triển khai thực hiện hiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và tiếp tục phát động thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính, văn hóa công sở và phân công cụ thể nhiệm vụ từng công chức phụ trách các chỉ tiêu trong thực hiện cải cách tài chính công theo phân công của UBND tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các văn bản đã đăng ký trong chương trình công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

- Tiếp tục rà soát ban hành mới, đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân sách cho phù hợp với thông tư của Bộ Tài chính và trình công bố theo quy định.

- Tiếp tục tiếp nhận trực tuyến các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực quản lý giá và thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí và biên chế trong toàn đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ đúng quy định và chi tăng thu nhập cho công chức của đơn vị theo định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ được tập thể thông qua trong Hội nghị công chức, viên chức hàng năm; tiếp tục thực hiện phương án khoán kinh phí tự bảo đảm một phần theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong đơn vị.

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành để kịp thời phát hiện những chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đảm bảo thông suốt hạ tầng truyền thông trong các cơ quan tài chính từ tỉnh đến huyện và thực hiện chuyển đổi bộ thủ tục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 sang tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại cơ quan.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 169
  Tổng lượt truy cập: 83629