Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2011 – 2020 (Đối với cơ quan hành chính Nhà Nước)
12/10/2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

CỦA TỈNH TIỀN GIANG, GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

(Đối với cơ quan hành chính Nhà Nước)

Trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung cải cách tài chính công.

Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước như sau:

Các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp tỉnh và cấp huyện quản lý tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2020

Năm

 

Số lượng đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã

Đơn vị thực hiện tự chủ

XD quy chế chi tiêu nội bộ

Biên chế (người)

Kinh phí thực hiện tự chủ (triệu đồng)

Biên chế được giao

Biên chế có mặt

Biên chế còn lại

Kinh phí giao tự chủ

Kinh phí thực hiện

Kinh phí tiết kiệm

2011

285

285

285

3.804

3.539

268

244.961

212.550

32.411

2012

300

300

300

6.006

5.692

303

420.537

390.095

30.442

2013

364

364

364

6.379

6.043

303

570.205

543.306

26.899

2014

383

383

383

6.800

6.432

352

671.857

628.260

43.597

2015

410

410

410

7.014

6.697

317

725.545

682.350

43.195

2016

392

392

392

7.922

7.703

219

723.124

672.423

40.194

2017

392

392

392

7.907

7.658

249

865.391

801.322

64.069

2018

391

391

391

7.784

7.464

316

922.919

849.698

72.827

2019

395

395

395

7.058

6.782

276

936.835

854.545

82.291

2020

394

394

394

7.047

6.775

272

950.987

867.363

83.624

Nhận xét, đánh giá

* Ưu điểm

Hiện nay, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã thực hiện hầu hết ở các cơ quan nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương; các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đã tăng quyền chủ động của các cơ quan trong quá trình chi tiêu, thực hiện nhiệm vụ, cụ thể một số nội dung như sau:

Cơ chế tự chủ đã từng bước hạn chế tình trạng cơ quan chủ quản cấp trên can thiệp quá sâu vào công việc của cơ quan cấp dưới cũng như hạn chế sự thụ động của cấp dưới chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới triển khai thực hiện.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã được giao quyền chủ động phân bổ, điều chỉnh kinh phí được giao tự chủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, từ đó công việc được giải quyết nhanh, chủ động hơn.

Cơ chế tự chủ đã trao quyền tự quyết định tổ chức, sắp xếp bộ máy cho thủ trưởng đơn vị; góp phần thúc đẩy sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

* Một số khó khăn, tồn tại

Việc giao kinh phí tự chủ theo biên chế hàng năm do Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền giao, chưa thực hiện được theo Đề án vị trí việc làm.

Cơ chế tự chủ cho phép thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi tiêu trong phạm vi kinh phí được giao nhưng phải tuân thủ định mức được ban hành trong rất nhiều văn bản của nhà nước, trong khi giá cả thị trường luôn biến động và định mức Nhà nước ban hành chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế; do vậy trong một số trường hợp, các cơ quan không thật sự chủ động trong việc quyết định mức chi.

Mặc dù Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trường hợp các hoạt động đặc thù chưa được quy định tại các văn bản pháp luật thì thủ trưởng cơ quan được vận dụng quyết định mức chi tương ứng với các công việc của các lĩnh vực tương tự đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tuy nhiên, nội dung này không khả thi trong thực tế vì việc tìm hiểu, xác định nội dung, mức chi của các lĩnh vực tương tự để thực hiện là rất khó khăn, không đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc để thủ trưởng cơ quan có thể quyết định.

Cơ chế tự chủ quy định chi trả thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (Hoặc từng bộ phận trực thuộc). Tuy vậy, đa số các cơ quan chưa xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; việc trả thu nhập tăng thêm căn cứ vào mức bình bầu theo các mức.

* Đề xuất:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan như sau: Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan sớm triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm. Các đơn vị, địa phương chủ động, quyết liệt xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ trả thu nhập tăng thêm.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đẩy mạnh việc khoán kinh phí gắn với chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; khắc phục tồn tại hạn chế, bất cập trong việc quy định về phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ./.

                                                                                                                                                                                                  Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 78539