Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
12/10/2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

Năm 2020, Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; qua 10 năm triển khai thực hiện chuyên đề cải cách hành chính tại cơ quan đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong thành tích đạt được của Ngành Tài chính tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Tiền Giang, công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như sau:

1. Cải cách thể chế

Giai đoạn 2011 - 2020, căn cứ vào chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 94 văn bản, trong đó:

- Quyết định: 40 văn bản.

-  Nghị quyết: 54 văn bản.

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Tài chính thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy định, thời gian theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; việc rà soát, theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính như niêm yết, công khai thủ tục hành chính rõ ràng, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Bộ phận "Một cửa", công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Sở Tài chính là cơ quan sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được UBND tỉnh giao hàng năm, do đó việc sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn ngạch công chức của từng công chức. Biên chế được giao và thực hiện qua các năm cụ thể như sau:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Biên chế được giao (Người)

71

73

73

73

72

72

71

70

68

67

Biên chế thực hiện (Người)

64

69

66

71

68

69

62

66

60

60

Sở Tài chính sắp xếp, bố trí công chức đều phù hợp với trình độ, năng lực theo tiêu chuẩn, chức danh của từng vị trí việc làm.

Sở Tài chính có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính. Chỉ tiêu viên chức được giao và thực hiện qua các năm như sau:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chỉ tiêu được giao (Người)

07

07

07

07

07

07

07

09

09

09

Chỉ tiêu thực hiện (Người)

07

08

07

07

08

08

08

07

09

09

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Sở Tài chính đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài chính và triển khai trong toàn cơ quan để tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong đơn vị.

Kết quả điều động, luân chuyển công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2020:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chuyển đến

03

02

02

01

04

01

03

00

03

01

Chuyển đi

01

01

03

01

01

00

03

00

01

00

Tổng số công chức, viên chức chuyển đến là 20, chuyển đi là 11.

Giai đoạn 2011 – 2020, Sở Tài chính đã thực hiện tổ chức đánh giá, nhận xét công chức, viên chức theo đúng quy định, kết quả như sau:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56

57

54

47

39

41

51

52

58

Chưa xét

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14

17

17

31

34

35

18

19

11

Hoàn thành nhiệm vụ

01

02

01

00

02

00

01

01

00

Không hoàn thành nhiệm vụ

00

00

00

00

00

01

00

01

00

Tổng

71

76

72

78

75

77

70

73

69

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ công chức, viên chức: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ 25, đại học 40. Cao đẳng 01, trung cấp 02.

5. Cải cách tài chính công

Sở Tài chính đã triển khai thực hiện cơ chế khoán kinh phí và biên chế trong toàn cơ quan theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước đúng quy định. Hàng năm, Sở Tài chính ban hành đầy đủ Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Các quy chế này đều được tổ chức lấy ý kiến công chức, viên chức; thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức.

Sở Tài chính có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính đang thực hiện phương án khoán kinh phí tự bảo đảm một phần theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 năm 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Hàng năm, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính ban hành đầy đủ Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định.

6. Về hiện đại hóa hành chính

Giai đoạn 2011 – 2020, Sở Tài chính thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại cơ quan và đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn 2011 – 2020, Công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính được Lãnh đạo Sở rất quan tâm chỉ đạo và toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng, xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Từ đó, công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực như công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; công tác tổ chức, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được quan tâm thực hiện thường xuyên; việc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định và đầy đủ theo kế hoạch; tổ chức bộ máy tinh gọn theo chủ trương của Tỉnh ủy và chỉ đạo UBND tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm nhiệm vụ có liên quan đến công tác Tài chính - NSNN được đặc biệt quan tâm; công tác khoán kinh phí đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được duy trì và đạt hiệu quả đạt rất tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại cơ quan được tổ chức thực hiện tốt...

Việc thực hiện cơ chế "Một cửa" luôn được duy trì và tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ, giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như hệ thống TABMIS, quản lý ngân sách, kho dữ liệu thu – chi ngân sách, văn phòng điện tử...được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực giúp công việc được xử lý nhanh chóng, kiểm soát quy trình chặt chẽ hơn, tiết kiệm chi phí hành chính...

Công tác thông tin, báo cáo chuyên đề cải cách hành chính định kỳ và đột xuất được quan tâm thực hiện đầy đủ.

* Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính

Công tác triển khai, tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan, quán triệt triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Phân công cụ thể, rõ ràng công chức, viên chức phụ trách từng chỉ tiêu trong Bộ chỉ số cải cách hành chính hàng năm đề chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm; cuối năm có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kết hợp với công tác xét thi đua, khen thưởng, đánh giá công chức, viên chức hàng năm của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thường xuyên cử công chức, viên chức phụ trách, có liên quan đến công tác cải cách hành chính tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng thực hiện các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính và thực tế phát sinh tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí mua sắm, trang bị thiết bị phục vụ đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc./.

                                                                                                                                                                                            Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545